Správa daní - daňový řád

Daňový řád je procesní zákon, podle kterého postupují daňoví poplatníci, plátci daně, popřípadě další osoby a správci daně při vybírání daní neboli slovy zákona při správě daní.

Daňová správa představuje složitý komplex interakcí a právních vztahů mezi správcem daně a dalšími zúčastněnými subjekty. K nim patříte především Vy - daňové subjekty při výkonu Vašich podnikatelských rozhodnutí, jejichž důsledky není možné vždy předem zaručeně předvídat. Tento komplex je souhrn veřejnoprávních vztahů, charakteristických asymetrií a nerovností kladenou ve Váš neprospěch. Nadřazenost orgánu veřejné moci umožňuje správcům daně rozhodovat o Vašich subjektivních právech a povinnostech, proto je víc než důležité, abyste stejnou silou a schopností, správně strategicky rozhodovat a takticky se ve sporu pohybovat, disponovali také Vy. Vaše základní ochrana spočívá v aplikaci procesního pravidla „secundum et intra legem“ (chování na základě a v mezích zákon).

Meze těchto interakci jsou tak vymezené zákonem a dle ústavní právní normy jste oprávněni činit všechno, co Vám zákon nezakazuje a nemůžete být nuceni činit to, co samotný zákon neukládá. Podstatná je proto znalost Vašich možností a hranic. Klíčovým zdrojem regulace vzájemných právních vztahů mezi daňovými subjekty a správci daní je daňový řád. Kogentnost jeho právních norem nepřipouští možnost odchylky od právní dispozice a možné úkony, stejně jako jejich charakter je striktně správci daně předurčen. Ochranu a vítězství v daňových litigacích je tak možné předpokládat jenom se znalostí právních předpisů, adekvátní soudní judikatury a schopnosti aplikovat daňové právní normy tak, aby řešení bylo výhodné a vedlo k Vaší spokojenosti. Jsme připraveni zabezpečit rovnost v této interakci a odstraňovat tak překážky v rozvoji Vašeho podnikání.

Základní zásady správy daní

 • zásada zákonnosti
 • zásada legální licence
 • zásada zdrženlivosti a přiměřenosti
 • zásada procesní rovnosti
 • zásada spolupráce
 • zásada poučovací
 • zásada vstřícnosti a slušnosti
 • zásada rychlosti a hospodárnosti
 • zásada volného hodnocení důkazů
 • zásada legitimního očekávání
 • zásada materiální pravdy (Zákon o správě daní a poplatků § 2, odst. 7 – zastřený právní úkon)
 • zásada neveřejnosti
 • zásada shromažďování osobních údajů

Řízení

Jak bylo výše řečeno, správa daní je postup, který je stanovený zákonem, vede ke správnému stanovení daně. Správa daně probíhá vždy v rámci tzv. řízení. Základní řízení je daňové řízení, jehož účel je shodný s cílem správy daní. Předmětem řízení je vždy konkrétní vyměřovaná daň. Daňové řízení je souhrnem postupů a dílčích řízení vedoucích ke správnému zjištění a stanovení daně a zabezpečení její úhrady. Cíl daňového řízení je tedy shodný s cílem správy daně. Daňové řízení má tři dílčí řízení, a to v rovině nalézací, v rovině platební a v rovině mimořádných opravných a rozhodčích prostředků. Vedle daňového řízení existují i jiná řízení, jako např. řízení registrační, řízení o vydání závazného posouzení, odvolací řízení, vyměřovací nebo doměřovací řízení, v rámci kterého je doměřována pokuta nebo penále.

Postup

Postupem se rozumí postup správce daně vedoucí k základnímu cíli správy daní, tedy ke správnému vyměření a zjištění daně. Správce daně se, na rozdíl od daňového subjektu, musí řídit postupy, které mu vymezuje zákon.

Mezi základní postupy patří:

 • vyhledávací činnost,
 • vysvětlení,
 • místní šetření,
 • zajištění věci a její propadnutí,
 • postup k odstranění pochybností (POP),
 • daňová kontrola

Více informací naleznete v PDF brožuře „Správa daní aneb Jak jednat s finančním úřadem“, kterou si můžete stáhnout ZDE.

Další informace

Odborné články k tématu

Postoupení pohledávky z titulu smluvních sankcí

Postoupení pohledávky z titulu smluvních sankcí

Chtěli bychom Vás seznámit se zajímavým rozsudkem, který vydal Nejvyšší správní soud (dále „NSS“) dne 25.2.2020, spisová značka 10 Afs 171/2019-51, ve kterém se zabýval výkladem ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) bodu 6. a jeho vztahu k ustanovení §…
Novela daňového řádu

Novela daňového řádu

Novela zákona č. 280/2009 Sb. daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), o níž jsme Vás podrobně informovali v červnovém vydání našeho newsletteru, byla publikována ve Sbírce zákonů pod číslem 283/2020 Sb. Tato rozsáhlá…
Velká novela daňového řádu opět aktuální

Velká novela daňového řádu opět aktuální

Poslanecká sněmovna opětovně projednala velkou novelu daňového řádu, jejíž původní návrh pouze o několik málo poslaneckých hlasů neprošel v dubnovém hlasování. Jedná s o upravenou podobu původního vládního návrhu. Co tato změna daňového řádu přináší…
Nejvyšší správní soud odmítl tzv. řetězení daňových ztrát

Nejvyšší správní soud odmítl tzv. řetězení daňových ztrát

Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) rozsudkem č. j. 8 Afs 58/2019-48 ze dne 13. května 2020 vyhověl kasační stížnosti společnosti Heidrive, s.r.o. a zrušil napadený rozsudek Krajského soudu v Plzni z důvodu, že jím provedený výklad ust. § 38r…
Daňové trestné činny

Daňové trestné činny

„Daně jsou povinná platba, kterou určuje zákon, nikoliv dobrovolné příspěvky státu.“ Výrok jednoho soudu Spojených států mě zaujal natolik, že jsem ho vybral jako motto poradenské firmy Fučík a partneři. Platit na daních více, než vyžaduje zákon,…
Daň z příjmu právnických osob: Náklad související s pořízení hmotného majetku

Daň z příjmu právnických osob: Náklad související s pořízení hmotného majetku

V následujícím článku vybíráme z daňových judikátů Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“). Tento judikát[1] se týká často diskutované otázky, co už není nákladem na dosažení a udržení příjmů a je nákladem souvisejícím s pořízením hmotného…
Daňová kontrola u příjemců investičních pobídek

Daňová kontrola u příjemců investičních pobídek

Obdrželi jste rozhodnutí o příslibu investiční pobídky a hodláte tuto investiční pobídku využít (příp. ji využíváte) a jste si jistí, že … Jste splnili veškeré všeobecné podmínky pro čerpání investiční pobídky? Jste splnili veškeré zvláštní…
Odvody z odměn českých statutárních orgánů

Odvody z odměn českých statutárních orgánů

Zdanění příjmů jednatelů, potažmo dalších členů statutárních orgánů, je v současné době tématem, které rezonuje nejen odbornou veřejností. V tomto článku bychom se rádi zaměřili nejen na zdanění, ale i odvody na povinné pojistné na sociální…
« Předchozí stránka
12347912