Online webinář – Účetnictví v praxi – 5 denní intenzivní kurz

19. říjen 2020 - 23. říjen 2020
  • Klára Honzíková
  • Edita Ševcovicová
  • Ludmila Malimánková
  • Petra Vaněčková
  • Jan Vácha
  • Martina Hůlová
  • Jitka Pešičková
  • Jiří Pelák

People_Team_green.png  URČENO

Účetním, asistentům daňových poradců a auditorů. Doporučujeme jako předpřípravu na zkoušky daňových poradců a auditorů.

line - Copy 1.png

thought_gear_teal_9753_0.png  CÍL

Cílem intenzivního vzdělávacího cyklu je velmi srozumitelnou formou podat účetnictví pro praxi, zejména na příkladech od odborníků.

Na závěr bude posluchačům poskytnuta zpětná vazba formou on-line testu a komplexní příklad na vybrané téma. Vše co Vám sdělíme, bude podloženo argumenty, vysvětleno. Možnost konstruktivní diskuse.

line - Copy 1.png

clipboard_check_orange_9205_0.png  OBSAHOVÁ NÁPLŇ

1.  Základní zásady, uživatele
Jiří Pelák, auditor a vysokoškolský profesor

2.  Majetek, oceňování, odpisy, technické zhodnocení
Jan Vácha, auditor

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek z účetního i daňového pohledu, zejména ve vazbě na praktické problémy. Upozorníme na některé specifické operace a témata řešená Národní účetní radou v souvislosti s dlouhodobým majetkem.

3.  Materiál, výrobky, služby, oceňování
Jitka Pešičková, auditor

Vše k zásobám (rozpracovanost, přírůstky, úbytky). Vysvětlíme principy oceňování jednotlivých složek zásob.  

4.  Manka, přebytky, záměny, škody, náhrady škod, smluvní sankce
Jitka Pešičková, auditor

Provedeme vás inventarizací, a to včetně vyhodnocení inventarizačních rozdílů. Vysvětlíme rozdíl mezi škodou a náhradou škody. Jak a kdy účtovat o smluvních sankcích. Zmíníme vliv na daně.

5.  Pohledávky, opravné položky, odpisy, postoupení, vykazování, závazky
Petra Vaněčková, daňový poradce

Operace s pohledávkami a závazky. Opravné položky, některé z nich zákonné. Výklad s praktickými příklady.

6.  Účtování v cizí měně, kurzové rozdíly
Edita Ševcovicová, daňový poradce

Cizoměnová aktiva a pasiva. Objasníme, co je to nést kurzové riziko jako příčina kurzových rozdílů. Budeme aplikovat poznatky na různé praktické situace. Každé řešení podpoříme argumenty.

7.  Účtování o daních v účetnictví
Edita Ševcovicová, daňový poradce

Daň z nemovitostí, silniční, z nabytí nemovitých věcí, DPH, splatná a odložená daň z příjmů.

8.  Zaměstnanci
Ludmila Malimánková, účetní specialista

Zachycení pohledávek a závazků z pracovněprávních vztahů a jejich zúčtování. Účtování nákladů souvisejících  se zaměstnanci – mzdy, benefity, rezerva na dovolenou, povinný podíl zaměstnávání invalidních občanů, zákonné pojištění zaměstnanců pro úraz a nemoci z povolání, refundace mezd, předpis mank a škod… Účtování nároku zaměstnanců na paušální náhrady z titulu různých nákladů či cestovních náhrad.

9.  Cestovní náhrady
Ludmila Malimánková, účetní specialista

Cestovní náhrady tak, abyste získali základní orientaci v této oblasti. Vysvětlíme, jak využívat zákonem dané možnosti pro zahrnování cestovních náhrad do daňově uznatelných nákladů. Shrneme časté chyby a problémy, které při proplácení cestovních náhrad mohou vzniknout.

10.  Dohadné položky, časové rozlišení, rezervy
Martina Hůlová, auditor

Definice, rozdíly, právní vyhodnocení, daňové souvislosti, rozsudky Nejvyššího správního soudu.

11.  Opravy minulých let, výkazy, kdo co sestavuje
Martina Hůlová, audotir

Opravy minulých let z pohledu zákonných předpisů. Povinnosti účetních jednotek v souvislosti s prezentací účetní závěrky – výkazy z pohledu velikosti účetní jednotky, výroční zpráva, zpráva o vztazích, povinnost auditu.

12.  Křížové kontroly
Klára Honzíková, auditor

Účetnictví v nadhledu. Pomocí křížových kontrol v účetnictví umíte hledat chyby a nesprávnosti, které se během účetního období mohou v účetních záznamech objevit. Seznámíme Vás s logickými vazbami obratové předvahy a účetních výkazů. Ukážeme některé z kontrol, které využívají auditoři při své práci a mohou pomoci i Vám.

line - Copy 1.png

stopwatch_warm_gray.png  ČASOVÝ HARMONOGRAM

Po-Čt (09:00-16:00) Seminář vč. pauz 

Pá (09:00-12:30) Seminář vč. pauz

line - Copy 1.png

coin_stack_red_9420_0.png  CENA

9.000,- Kč bez DPH

V ceně jsou zahrnuty materiály v elektronické podobě i nahrávka kompletního školení, kterou lze zhlédnout kdykoliv po dobu dvou týdnů.

line - Copy 1.png

table-purple.png   MÍSTO KONÁNÍ

Po uhrazení účastnického poplatku Vám bude zaslán odkaz pro připojení se k webináři na Microsoft Teams.

line - Copy 1.png

passport_citizenship_green.png  REGISTRACE

Přihlaste se k semináři prostřednictvím online formuláře   ZDE