Účetní poradenství

Účetní poradenství představuje asistenci odborníka, který ve svém stanovisku nebo informaci identifikovaný problém analyzuje, navrhne jednotlivá řešení a uvede možná účetní, případně také daňová a právní rizika každé možné varianty.

Výsledkem daného poradenství je komplexní stanovisko nebo informace, na základě kterých účetní jednotka následně provádí rozhodnutí o promítnutí daného problému do jejího účetnictví.

Národní účetní rada

Nabízíme vám účetní poradenství profesionálního týmu účetních expertů, daňových poradců a auditorů. Vysokou míru profesionality našeho expertního účetního týmu podtrhuje i skutečnost, že dvě zástupkyně naší společnosti, konkrétně paní Mgr. Edita Ševcovicová, a paní Ing. Alice Šrámková jsou členkami Národní účetní rady. Národní účetní rada (dále jen NUR) je vysoce uznávanou nezávislou odbornou organizací, která byla založena za účelem podpory vývoje účetní profese. NUR prostřednictvím odborných názorů, stanovisek a interpretací přispívá svým názorem ke sjednocení a ustálení účetních postupů a metod, a tím ke zvýšení právní jistoty při řešení problémů, které nepokrývají účetní přepisy, vyhláška a zákon nebo je pokrývají nedostatečně nebo nejednoznačně. Pro zajímavost uvádíme seznam interpretací zpracovaných našimi zástupci.

Seznam zpracovaných interpretací našimi zástupci:

Běžné poradenství

V rámci běžného „každodenního“ poradenství řešíme většinou otázky ohledně transakcí, se kterými se účetní společnosti nesetkává příliš často, avšak naši specialisté je řeší běžně. Ať už jde o nákup či prodej části podniku, opravy chyb minulých let, kurzové rozdíly ve specifických situacích nebo třeba pomoc se splněním nové povinnosti sestavení výkazu u peněžních tocích (cash flow) či výkazu o změnách ve vlastním kapitálu, pomoc s kategorizací účetní jednotky, zveřejněním požadovaných dokumentů ve sbírce listin a mnoho dalších.

Expertní /strategické účetní poradenství

Expertní či strategické účetní poradenství je obvykle využíváno ve chvílích, kdy dochází k založení společnosti, nastavení politik ve společnosti, rozhoduje se o významných transakcích typu fúze, ocenění pro různé účely nebo přichází rozhodnutí o likvidaci společnosti. O některých typech služeb se dozvíte více v odkazu „Podnikové a transakční poradenství“.

IFRS/US GAAP

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IAS/IFRS) a Všeobecně uznávané účetní principy (např. US GAAP) se dostávají do popředí zájmu zejména u společností s nadnárodním působením. Pomáháme nejen s úvodním nastavením účetních osnov a okruhů účetnictví, ale zajišťujeme také vytipování IFRS či US GAAP rozdílů a následné sestavení výkazů dle požadavků IFRS a US GAAP a další.

Sestavení konsolidované účetní závěrky

V rámci poradenských služeb Vám nabízíme naši pomoc při sestavení konsolidované účetní závěrky. S ohledem na novelizaci účetních předpisů dochází pro sestavení konsolidací k úpravě pojetí kritérií a jejich snižování, což bude mít dopad na větší počet účetních jednotek. Nabízíme vytvoření konsolidačních pravidel, která zajišťují konzistentnost účetních metod ve skupině účetních jednotek, vlastní sestavení konsolidované účetní závěrky či poradenství při jejím sestavení, koordinaci a sběr potřebných dat od jednotlivých účetních jednotek a další činnosti.

Nastavení účetních systémů

Při zakládání společností nebo při změnách ve vlastnické struktuře či ve velikosti společnosti přichází významný moment při rozhodování o volbě potřebného systému a následném zavedení dat či jejich přenosu se systému stávajícího. Z našich zkušeností víme, že nesprávná volba či nastavení účetního systému může způsobit účetní i daňová rizika. Pomáháme při těchto rozhodováních i následném zavádění dat tak, aby rizika byla eliminována.

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace