Audit

Primárním cílem auditu je vyjádřit názor kvalifikovaného nezávislého odborníka – auditora – na kvalitu sestavené účetní závěrky a zvýšit tím její důvěryhodnost pro široké spektrum uživatelů této účetní závěrky.

Audit individuální účetní závěrky – CZE/IFRS/US GAAP

Audit individuální účetní závěrky může být povinný, tj. ze zákona, statutární, nebo nepovinný, tedy dobrovolný. Statutární audit je vyžadovaný zákonem o účetnictví a je nařízený pro společnosti určité velikosti. Dobrovolný audit si může nechat zpracovat společnost na základě svého rozhodnutí. Audity provádíme v souladu s požadavky Mezinárodních auditorských standardů a vnitřních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky. Zaměřujeme se nejen na ověření vlastního vykazování finančních informací v účetní závěrce, ale také na kontrolu účinnosti vnitřního kontrolního systému, možného výskytu podvodu a vhodnosti použitých účetních metod. Součástí našich auditorských služeb je samozřejmě i ověření ostatních informací obsažených ve výroční zprávě a zprávě o vztazích.

Audit konsolidované účetní závěrky

Konsolidovanou účetní závěrku sestavují řídící nebo ovládající společnosti za skupinu ovládaných podniků v souladu s českými účetními předpisy nebo Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) a to v závislosti na požadavcích zákona o účetnictví, který rovněž stanoví povinnost auditu. Při provádění auditu konsolidované účetní závěrky určí konsolidující účetní jednotka auditora skupiny, který má plnou zodpovědnost za zprávu auditora. Auditor skupiny mimo ověření aplikovaných konsolidačních metod prověří rozsah a způsob provedení auditorské činnosti zajištěné ostatními auditory při auditu individuálních účetních závěrek společností zahrnovaných do konsolidačního celku. Dále se vyjádří ke konsolidované výroční zprávě, zda byla vypracována v souladu s právními předpisy a zda neobsahuje významné věcné nesprávnosti.

Audit dotací, grantů

V rámci některých dotačních programů je zakotvena povinnost realizace externího ověření projektu. Subjektům, kterým byla poskytnuta finanční podpora ve formě dotace či grantu, nabízíme ověření v souladu s pravidly dotačního programu a vypracování nezávislé zprávy pro poskytovatele dotace. Mimo ověření výdajů projektu může být ověření dotace zaměřeno i na plnění dalších podmínek použití dotace souvisejících se způsobilostí výdajů.

Audit neziskový sektor

Zajišťujeme externí audit neziskového sektoru. Neziskový sektor prošel v minulých letech rozsáhlými změnami. Při splnění zákonných kritérií či na základě požadavku speciálních zákonů musí i jednotlivé typy neziskových organizací, tedy spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, nadace, nadační fondy a evidované právnické osoby, dodržet povinnost auditu účetní závěrky a dalších výkazů či povinně sestavovaných zpráv.

Forenzní služby

Podílíme se na forenzních šetřeních zaměřených na ochranu věřitelů a vlastníků. Cílem forenzního auditu je odhalit protiprávní jednání ve společnosti s dopadem do účetnictví, resp. financí společnosti. Ačkoliv i při auditu účetních závěrech dochází k prověření podvodů a případných souvisejících rizik, při forenzním auditu dochází k hloubkové kontrole vybraných specifických oblastí a procesů s nimi souvisejících.

Due diligence

Due-Diligence představuje kompletní prověření společnosti pro potencionální investory, kteří mají v úmyslu nabýt prověřovanou společnost a zajímají se zejména o účetní a daňová rizika vyplývající z akvizice této investice. Výsledkem provedeného Due-Diligence je zpráva auditora poskytující cenné informace o zjištěných rizicích. Tato zpráva slouží pro rozhodování o akvizici, případně pro cenová vyjednávání či možné zajištění obchodu.

Vnitřní kontrolní systém

V rámci ostatních ověřovacích zakázek nabízíme mimo jiné prověření vnitřního kontrolního systému nebo jeho částí. Vnitřní kontrolní systém je klíčový pro správné fungování společnosti, neboť odhaluje a zabraňuje vzniku případných nesprávností uvnitř společnosti. Námi prováděná ověření si kladou za cíl slabá místa identifikovat a navrhnout opatření vedoucí k zlepšení účinnosti vnitřního kontrolního systému.

Jiné ověřovací zakázky – dle požadavku klienta

Naše společnost provádí ostatní ověřovací zakázky dle konkrétních požadavků s ohledem na jeho potřeby. Mezi tyto služby patří např. provedení auditu pro zvláštní účely dle jiného rámce pro vykazování (dle jednotlivých národních úprav, US GAAP a další). Tyto služby poskytujeme ve spolupráci s kolegy z mezinárodní sítě poradenských služeb BKR a LeitnerLeitner, jejichž jsme členem. Dále provádíme ověření dílčích finančních údajů nebo procesů pro potřeby bank, investorů, rejstříkových soudů, případně dalších subjektů.

 

Ucházíte se o dotaci SZIF a potřebujete prokázat statut aktivního zemědělce?

Obraťte se na nás. Stačí nám doložit výpočet vašich zemědělských příjmů nebo výnosů pro účely prokázání statutu aktivního zemědělce. Tento výpočet ověříme na Vámi předloženou účetní dokumentaci. Následně vydáme zprávu auditora o věcných zjištěních k tomuto výpočtu.

Nejste si jisti, zda splňujete kritéria statutu aktivního zemědělce?

Nechejte starosti na nás, rádi Vám ve spolupráci s Vámi na tuto otázku odpovíme. Následně pak poradíme, jaké dokumenty je potřeba předložit k prokázání statutu aktivního zemědělce.

Za předpokladu, že od Vás obdržíme dokumenty v požadované struktuře jsme schopni ověření realizovat rychle a během 2 až 3 pracovních dnů vydat zprávu auditora (závisí taktéž na rychlosti obdržení podepsaného prohlášení od vašeho statutárního orgánu).

Naši specialisté v oboru

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace