Prodloužený termín pro podání daňových přiznání je tu!

13. červen 2019

Povinnost podat přiznání k dani z příjmů, vzhledem k blížícímu se termínu (tj. 1.7.2019), se týká fyzických i právnických osob, kterým daňové přiznání zpracovává a podává daňový poradce na základě udělené plné moci, a dále obchodních společností či družstev, které mají povinný audit dle zákona o účetnictví. Tento termín nemusí být aktuální pro osoby, které požádaly finanční úřad o prodloužení termínu např. z důvodu zahraničních příjmů, nebo které mají tzv. hospodářský rok.

Cílem tohoto příspěvku je zrekapitulovat jednotlivé termíny a povinnosti, které daňové subjekty musí v nejbližších dnech splnit.

Daně z příjmů 

Řádným termínem pro podání přiznání k daním z příjmů za rok 2018 (dále jen „daňové přiznání“) připadl letos na pondělí 1. dubna 2019, a to přiznání k dani z příjmů jak fyzických, tak i právnických osob. Pokud daňový subjekt zplnomocnil daňového poradce ke zpracování a podání daňového přiznání, nebo má zákonem o účetnictví uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, měl termín pro podání daňového přiznání prodloužen o tři měsíce, tj. pro tento daňový subjekt platí tzv. „prodloužený“ termín pro podání daňového přiznání, který v letošním roce připadá na pondělí 1. července 2019. Tento den je daň z příjmů rovněž splatná. Pro úplnost uvádíme, že v tento den by již měly být částky daňových nedoplatků připsány na účtu místně příslušného finančního úřadu (nikoli pouze odepsány z bankovního účtu daňového subjektu).

V případě, že se s podáním daňového přiznání zpozdíte o více než pět pracovních dnů, předepíše Vám finanční úřad pokutu ve výši 0,05 % stanovené daně, nebo 0,01 % stanovené daňové ztráty, a to za každý den prodlení. Pokuta může být předepsána v minimální výši 200 Kč, ovšem maximálně do výše 300 tis. Kč.

Pokud neuhradíte do dne splatnosti daně svůj nedoplatek na daních z příjmů, bude uplatněn úrok z prodlení. Úrok z prodlení se počítá za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně. Výše úroku z prodlení odpovídá roční výši REPO sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. V některých případech může být výše pokuty předepsána v poloviční výši (viz § 250 odst. 7 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů) nebo činit 1/10 vypočtené pokuty (v případě vyššího než 50 % dílčího základu z příjmů ze závislé činnosti-např. ze zaměstnání).

fap_text_banner_v03 - Copy 1.png

Sociální pojištění OSVČ

Fyzická osoba, která alespoň po část kalendářního roku vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, je povinna podat příslušné správě sociálního zabezpečení přehled o příjmech a výdajích samostatně výdělečné činnosti. Tento přehled musí být předložen nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém mělo být podáno daňové přiznání.

Pokud OSVČ zpracovává a podává daňové přiznání daňový poradce a OSVČ tuto skutečnost včas (tj. do 30. dubna 2019) doložila příslušné OSSZ/PSSZ, je povinna přehled za rok 2018 podat nejpozději do 1. srpna 2019. Pro úplnost uvádíme, že v případě, kdy OSVČ není povinna podávat daňové přiznání, musí podat Přehled nejpozději do 31. 7. 2019. Doplatek pojistného za rok 2018 vyplývající z přehledu je splatný nejpozději do 8 dnů po dni podání přehledu, tj. nejpozději do 9. srpna 2019. Za den platby pojistného se považuje den, kdy dojde k připsání pojistného na účet příslušné OSSZ/PSSZ.

Za porušení povinností může být OSVČ uložena pokuta až ve výši 50 000 Kč. Neuhradí-li OSVČ doplatek pojistného nebo zálohy na pojistné na důchodové pojištění ve lhůtách stanovených zákonem, anebo zaplatila-li v nižší částce, než je povinna zaplatit, je povinna platit penále, které činí 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém některá z těchto skutečností trvala.

Zdravotní pojištění OSVČ

Přehled, který je OSVČ povinna předložit příslušné zdravotní pojišťovně, má velice podobná pravidla jako jsou stanovena pro přehled pro správu sociálního zabezpečení.

Níže shrnujeme pravidla do přehledné tabulky:

Povinnost vyplývající ze zákona

Sociální pojištění

Zdravotní pojištění

Termín pro podání

Nejpozději do jednoho měsíce od termínu pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Nejpozději do jednoho měsíce od termínu pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Zpracování DPFO daňovým poradcem

Včasné oznámení na příslušnou správu sociálního zabezpečení.

Termín pro podání Přehledu do 1.srpna 2019

Včasné oznámení na příslušnou zdravotní pojišťovnu.

Termín pro podání Přehledu do 1.srpna 2019

Nepředložení přehledu

Pokuta až ve výši 50 000 Kč

Pokuta až ve výši 50 000 Kč

Splatnost nedoplatku vyplývající z Přehledu

Do osmi dnů po dni podání přehledu, tj. nejpozději do 9. srpna 2019

Do osmi dnů po dni podání tohoto přehledu – nejpozději do 9. srpna 2019

Opožděná úhrada nedoplatku

Penále ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení

Penále ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení

V případě Vašeho bližšího zájmu o tuto problematiku nás neváhejte kontaktovat.

Jan Tahal & Maria Rudolfová

V případě dotazů nás kontaktujte

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace